Snow

Saw Bwar Lay Bo Bo Maung

Security Blade Barbed Wire Distribution
Hot Line:‎095008161


ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ (1)
အမှတ် (၃၄/A) ၊ ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းမ၊ (နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ) အရှေ့ ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Tel: 01-545531, 01-8603141, 09-730-58161, 09-500-8161


ရန်ကုန်အရောင်းခန်းမ (2)
အမှတ် (၃၆/A) ၊ ပြည်လမ်းမကြီး (9) မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Tel: 01-656521, ‎09421024711, ‎09421024811

Email: sawbwarlaybobomaung11@gmail.com

Website: www.sawbwarlay.com